Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbánová Enikö
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vyškovce nad Ipľom 199, 93577 Vyškovce nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1992
Obchodné meno správcu: Podunajská konkurzná k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: 1. mája 6, 94360 Nána
Kotakt na správcu : rolanddiosi@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 31OdK/293/2021 S1645
Spisová značka súdneho spisu : 31OdK/293/2021
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením, ktoré vydal Okresný súd  Nitra dňa 17.12.2021, sp. zn. 31OdK/293/2021 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 246/2021 zo dňa 23.12.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníkaEnikö Urbánová, nar. 03.07.1992, bytom Vyškovce nad Ipľom 199, 935 77 Vyškovce nad Ipľom (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená Podunajská konkurzná k.s., so sídlom správcovskej kancelárie 1. mája 6, 943 60 Nána, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1645 (ďalej len ,,Správca'').

Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)„ Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Enikö Urbánová, nar. 03.07.1992, bytom Vyškovce nad Ipľom 199, 935 77 Vyškovce nad Ipľom končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár