Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045777
Súdny exekútor: JUDr. Ivan Lutter
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Longobardská
Orientačné/súpisné číslo: 27
Názov obce: Bratislava
PSČ: 85110
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0917970444
Orientačné/súpisné číslo: lutter.ivan@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Štefan Gáll
IČO/Dátum narodenia: 15.06.1972
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Clementisova
Orientačné/súpisné číslo: 1485/20
Názov obce: Bratislava
PSČ: 900 27
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 296EX 110/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 296EX 110/22, oprávnený: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270, zast. Bobák, Bollová a spol., s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 35855673, proti povinný: Gáll Štefan, Clementisova 1485/20, 900 27 Bernolákovo, nar.: 15.06.1972, na základe vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie č. 18Up/285/2020 zo dňa 26.04.2020 vydaného Okresným súdom Banská Bystrica, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.