Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pod Papierňou 1484/56, 08501 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1967
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu: Vajanského 43, 08001 Prešov
Kotakt na správcu : spravca.gula@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/172/2022 S1343
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/172/2022
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca dlžníka Viera Siváková, nar. 04.09.1967, trvale bytom Pod Papierňou 1484/56, 085 01 Bardejov, SR, (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR,  že výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Výšku preddavku na trovy konania sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK38 1111 0000 0010 1265 1008, SWIFT: UNCRSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

JUDr. Marek Gula

správca dlžníka