Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Fuziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mesto Ružomberok _, 03401 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1978
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu: Pavla Mudroňa 1191/5, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : kostolna@advocatis.sk
Spisová značka správcovského spisu : 10OdK/31/2022 S1744
Spisová značka súdneho spisu : 10OdK/31/2022
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42224578 oznamuje, že konkurz vedený voči dlžníkovi Silvia Fuziová, nar. 10.07.1978, trvale bytom mesto Ružomberok, 034 01 Ružomberok, prechodne bytom Plavisko 1933/77, 034 01 Ružomberok, sp. zn. 10OdK/31/2022, sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.