Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Fojtů
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Horná ulica 11/88, 92210 Trebatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1967
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Marián Jelinek MBA
Sídlo správcu: Čilistovská 12, 93101 Šamorín
Kotakt na správcu : jelinekmarian@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 28OdK/268/2020 S1353
Spisová značka súdneho spisu : 28OdK/268/2020
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Ing. Marián Jelinek, Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, správca dlžníka Robert Fojtů, narodený 15.09.1967, trvale bytom Horná ulica 11/88, 922 10 Trebatice, týmto podľa 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka Robert Fojtů, narodený 15.09.1967, trvale bytom Horná ulica 11/88, 922 10 Trebatice sa končí zrušením konkurzu.

Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu podľa 167v odsek 4 vyššie cit. zákona.

V Šamoríne, dňa 09.06.2022
Ing. Marián Jelinek, správca