Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K034987
Spisová značka: 2K/18/2021
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: STAVEX, spol. s r.o. Snina, so sídlom Partizánska 1057/21, Snina 069 01, IČO: 31 726 682, správcom ktorého je: JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, o odmene správcu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
Rozhodnutie: priznáva správcovi konkurznej podstaty: JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6.600,- Eur.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Autor
Okresný súd Prešov dňa 8.6.2022
JUDr. Tomáš Novák,
Dlžník
Názov : STAVEX, spol. s r.o. Snina
IČO : 31726682
Adresa : Partizánska 1057/21, Snina 06901 Slovenská republika
Subjekt konania
Názov : STAVEX, spol. s r.o. Snina
IČO : 31726682
Adresa : Partizánska 1057/21, Snina 06901 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : STAVEX, spol. s r.o. Snina
IČO : 31726682
Adresa : Partizánska 1057/21, Snina 06901 Slovenská republika