Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Altener s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Palárikova 17 0, 81104 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36724297
Obchodné meno správcu: INSOLVENCY GROUP, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Kopčianska 10, 85101 Bratislava
Kotakt na správcu : office@insolvencygroup.sk, 0910 900 686
Spisová značka správcovského spisu : 8K/39/2019 S1768
Spisová značka súdneho spisu : 8K/39/2019
Druh podania : Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako správca úpadcu Altener s.r.o., so sídlom Palárikova 17, 811 04 Bratislava, IČO: 36 724 297, týmto oznamuje, že vylúčil zo súpisu majetku úpadcu Altener s.r.o. (všeobecnej podstaty) zverejneného v OV č. 15/2020 dňa 23.01.2020 súpisové zložky majektu úpadcu uvedené v časti B: POHĽADÁVKY pod por. č. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 31, 38, 39, 40, a to konkrétne:

Číslo Dlžník Číslo dokladu Neuhradená suma istiny Súpisová hodnota
16 Marian Maizun, Milana Marečka 3, 841 07 Bratislava 2015030015 1 944,36 EUR 388,87 EUR
17 Marian Maizun, Milana Marečka 3, 841 07 Bratislava 2015040034 2 196,96 EUR 439,39 EUR
18 Marian Maizun, Milana Marečka 3, 841 07 Bratislava 2015070084 445,80 EUR 89,16 EUR
19 Marian Maizun, Milana Marečka 3, 841 07 Bratislava 2015080101 57,00 EUR 11,40 EUR
20 Marian Maizun, Milana Marečka 3, 841 07 Bratislava 2015100131 90,00 EUR 18,00 EUR
22 MUDr. Václav Kurej, Konig Ottokar - WEG 7, 2294 Groissenbrunn - AUSTRIA 2018040021 1 764,37 EUR 1 411,50 EUR
23 OSMONT elektromontáže, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 417 893 2016050056 96,00 EUR 76,80 EUR
24 OSMONT elektromontáže, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 417 893 2016080095 957,60 EUR 766,08 EUR
30 Roman Vaško, Úzka ulica 101/3, 931 01 Šamorín, IČO: 33 893 861 2019010001 924,22 EUR 739,38 EUR
31 Roman Vaško, Úzka ulica 101/3, 931 01 Šamorín, IČO: 33 893 861 2019040009 333,96 EUR 267,17 EUR
38 TOMLUX, s.r.o., Viničná 8, 940 64 Nové Zámky, IČO: 36 541 443 2012060137 701,20 EUR 140,24 EUR
39 Závodský, spol. s r.o., Fadruszova 11, 841 05 Bratislava, IČO: 35 754 508 2015040052 1 341,79 EUR 268,36 EUR
40 zozener s.r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 45 972 451 2014090138 1 722,40 EUR 344,48 EUR

Uvedené súpisové zložky majetku úpadcu v časti B: POHĽADÁVKY pod por. č. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 31, 38, 39, 40 správca vylúčil z dôvodu, že šetrením počas vymáhania týchto pohľadávok správca zistil, že tieto pohľadávky neexistujú, resp. neexistovali ani v čase vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu, t.j. nejedná sa o majetok, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle § 67 ods. 1 ZKR a preto nemajú byť tieto pohľadávky zapísané do súpisu majetku úpadcu.

V Bratislave dňa 09.06.2022

INSOLVENCY GROUP, k.s., správca