Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045826
Súdny exekútor: Mgr. Anna Michnicová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Koprivnická
Orientačné/súpisné číslo: 9/G
Názov obce: Bratislava
PSČ: 84102
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0917 489 964
Orientačné/súpisné číslo: anna.michnicova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Mária Kučerová
IČO/Dátum narodenia: 09.11.1975
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Gessayova
Orientačné/súpisné číslo: 41/2499
Názov obce: Bratislava-Petržalka
PSČ: 85103
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 261EX 427/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 261EX 427/21 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.56Csp/49/2020 zo dňa 23.09.2020, vykonateľný 27.10.2020 (Rozsudok), ktorý vydal Okresný súd Bratislava V; rozhodnutie súdu č.56Csp/49/2020 zo dňa 28.01.2021, vykonateľný 16.03.2021 (Uznesenie), ktorý vydal Okresný súd Bratislava V a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121407891, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.08.2021 proti povinnému: Mária Kučerová, Gessayova 41/2499, Bratislava-Petržalka, nar. 09.11.1975 v prospech oprávneného: Inkasáreň s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35777974 zast. Mgr. Zuzana Bírová, Americká 2, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 30849837 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.