Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K034967
Spisová značka: 26K/9/2021
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FCS s.r.o., so sídlom: Hlavná 65, 040 01 Košice, IČO: 36 216 097; ktorého správcom je: JUDr. Viera Baulovičová Bodová, so sídlom kancelárie: Kupeckého 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1730 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
Rozhodnutie: I. P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Viera Baulovičová Bodová, so sídlom kancelárie: Kupeckého 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1730 nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.125,- EUR, ktorá slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze. II. U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.125,- EUR, evidovanú v zázname o zložení zo dňa 20.04.2021, položka denníka č. D19 - 18/2021, na účet č. SK19 0900 0000 0051 8864 4897, ktorý bol zriadený pre účely predmetného konkurzu, a to do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Autor
Okresný súd Košice I dňa 8.6.2022
JUDr. Pavel Varga,
Dlžník
Názov : FCS s.r.o.
IČO : 36216097
Adresa : Hlavná 65, Košice 04001 Slovenská republika
Subjekt konania
Názov : FCS s.r.o.
IČO : 36216097
Adresa : Hlavná 65, Košice 04001 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Finančné riaditeľstvo SR
IČO :
Adresa : Železničná 1, Košice 04190 Slovenská republika
Názov : FCS s.r.o.
IČO : 36216097
Adresa : Hlavná 65, Košice 04001 Slovenská republika
Názov : Správca - Baulovičová Bodová Viera, JUDr.
IČO :
Adresa : Kupeckého 4, Košice 04001 Slovenská republika