Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrušková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Trnavská 49, 90001 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1988
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu: Bajkalská 21/A, 82101 Bratislava
Kotakt na správcu : karaskova@akmisik.sk, 02/20862132
Spisová značka správcovského spisu : 27OdK/76/2022 S1357
Spisová značka súdneho spisu : 27OdK/76/2022
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Veronika Hrušková, nar. 09.08.1988, bytom Trnavská 1941/49, 900 01 Modra, oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu 27OdK/76/2022 S1357 v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý pracovný deň v čase od 09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy elektronickej pošty karaskova@akmisik.sk.

JUDr. Oľga Karásková, správca