Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045872
Súdny exekútor: JUDr. Lukáš Liščák
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Nám. Sv. Michala
Orientačné/súpisné číslo: 5/A
Názov obce: Hlohovec
PSČ: 92001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 033/2028 950
Orientačné/súpisné číslo: lukas.liscak@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Anton Gál
IČO/Dátum narodenia: 16.02.1988
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: č.
Orientačné/súpisné číslo: 751
Názov obce: Veľká Mača
PSČ: 92532
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 432EX 160/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 432EX 160/22 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2121481637 zo dňa 12.07.2021, vykonateľný 19.09.2021, ktorý vydal DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122244931, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.02.2022 proti povinnému: Anton Gál, č. 751, Veľká Mača, nar. 16.02.1988 v prospech oprávneného: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.