Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szanto Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ľudová 240 / 8, 04011 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1970
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová
Sídlo správcu: Žižkova 6, 04001 Košice
Kotakt na správcu : office@ak-havlatova.sk, 055/6771044, 0903 185 480
Spisová značka správcovského spisu : 26OdK/141/2022 S791
Spisová značka súdneho spisu : 26OdK/141/2022
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca úpadcu: : Alexander Szanto, nar.: 10.11.1970, bytom: Ľudová 240 / 8, 040 11 Košice, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Žižkova 6, 040 01 Košice, a to počas stránkových hodín v dňoch Po – Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu zasielajte písomne na emailovú adresu office@ak-havlatova.sk alebo telefonicky na tel. č. 055/6771044.

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca