Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roško Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dolné Srnie 182, 91641 Dolné Srnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1977
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu: Dvory 1932, 02001 Púchov
Kotakt na správcu : strbanovak@gmail.com, 0948/030 217
Spisová značka správcovského spisu : 38OdS/3/2022/S1864
Spisová značka súdneho spisu : 38OdS/3/2022
Druh podania : Oznam o nemožnosti zostaviť návrh splátkového kalendára

Ing. Katarína Štrbáňová, správca so sídlom Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, zapísaná v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1864 (ďalej len „správca“) ako správca dlžníka Milan Roško, nar. 16.11.1977, trvale bytom 916 41 Dolné Srnie 182, Slovenská republika, spisová značka: 38OdS/3/2022 týmto v súlade s ustanovením § 168c ods. 7 Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pomery dlžníka neumožňujú zostaviť splátkový kalendár.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konanie končí.

 

V Púchove, dňa 09.06.2022

 Ing. Katarína Štrbáňová, správca