Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herková Slavomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Levice ., 93401 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1980
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu: Pribinova 9, 94002 Nové Zámky
Kotakt na správcu : ttomas.timoransky@gmail.com, 0911/133 046
Spisová značka správcovského spisu : 28OdK/51/2022 S1863
Spisová značka súdneho spisu : 28OdK/51/2022
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Pribinova 9, Nové Zámky, prízemie, a to každý pracovný deň v pracovnom čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je vhodné si so správcom vopred dohodnúť na tel.č. 0911 133 046 alebo 035/6401813.

Mgr. Tomáš Timoranský, správca