Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045850
Súdny exekútor: JUDr. Jozef Ivančík
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: SNP
Orientačné/súpisné číslo: 19
Názov obce: Nové Zámky
PSČ: 94002
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0356401908
Orientačné/súpisné číslo: jozef.ivancik@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Marek Beke
IČO/Dátum narodenia: 09.04.1990
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Sídl. Lúky
Orientačné/súpisné číslo: 1120/36
Názov obce: Vráble
PSČ: 952 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 66EX 232/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 66EX 232/2022 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo Upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do 3 mesiacov od začatia exekúcie, preto sa Upovedomenie o začatí exekúcie podľa §61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.