Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045919
Súdny exekútor: Mgr. Igor Palša
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Masarykova
Orientačné/súpisné číslo: 13
Názov obce: Prešov
PSČ: 08001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 051/7721770
Orientačné/súpisné číslo: igor.palsa@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Agnesa Miľová
IČO/Dátum narodenia: 01.03.1970
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Domašská
Orientačné/súpisné číslo: 10/665
Názov obce: Vranov nad Topľou
PSČ: 093 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 128EX 221/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Vec: Oznámenie súdneho exekútora v zmysle ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku V exekúcii vedenej pod sp. zn.: 128EX 221/22 sa napriek šetreniu pobytu povinného Agnesa Miľová, nar. 01.03.1970, Domašská 665/10, 093 01 Vranov nad Topľou nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie do vlastných rúk do troch mesiacov od začatia exekúcie, a preto sa podľa ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku povinnému upovedomenie o začatí exekúcie doručuje oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa bude považovať za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznámenia. Mgr. Igor Palša súdny exekútor