Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stojka Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kolárovo 0, 94603 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1985
Obchodné meno správcu: Insolvency Management Group k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Géňa 56, 93405 Levice
Kotakt na správcu : office@imgks.sk, 0950/898 854, 0915/922 352
Spisová značka správcovského spisu : 28OdK/25/2022 S1862
Spisová značka súdneho spisu : 28OdK/25/2022
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Správca v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje zrušenie konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Insolvency Management Group, k. s., správca