Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kriško Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Podolie 945, 91622 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1956
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu: M.R.Štefánika 141/13, 01701 Považská Bystrica
Kotakt na správcu : judr.frajt@centrum.sk, 0905 907072
Spisová značka správcovského spisu : 40OdK/302/2021 S1070
Spisová značka súdneho spisu : 40OdK/302/2021
Druh podania : Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA:

Správca úpadcu Vladimír Kriško, nar. 20.12.1956, trvale bytom Podolie 945, 916 22 vyhlasuje v súlade s ustanovením § 167p zákona 7/2005 Z.z. ponukové konanie na speňaženie hnuteľnej veci – príves nákladný - valníkový  AGADOS HANDY 7 01N1  EČ: NM571YE, rok výroby 2013.

PODMIENKY ÚČASTI: 1. Ponuka záujemcu musí byť do kancelárie správcu na ulici M.R.Štefánika 141/13, 01701 Považská Bystrica doručená najneskôr dňa 30.6.2022 do 16,00 hod.  2. Záujemca o kúpu musí zložiť na účet správcu vedený vo VÚB a.s., číslo účtu: SK53 0200 0000 0045 3666 7653 zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny tak, aby bola na účet správcu pripísaná najneskôr dňa 30.6.2022. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Víťazom ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ohliadku ponúkaného vozidla si môže záujemca dohodnúť a podrobnejšie informácie  získať na telefónnom čísle správcu 0948 444 700 alebo v kancelárii správcu na ulici M.R.Štefánika 141/13, Považská Bystrica v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 16,00 hod.

JUDr. Peter Frajt, správca