Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Billá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Petrová 81, 08602 Petrová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1968
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu: Hlavná 13, 08001 Prešov
Kotakt na správcu : tarabcak@centrum.sk
Spisová značka správcovského spisu : 5OdK/199/2022 S907
Spisová značka súdneho spisu : 5OdK/199/2022
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Zuzana Billá, 086 02  Petrová 81, na ktorú konkurz bol vyhlásený v OV č. 109/2022 dňa 7.6.2022 pod č. K033527 oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Hlavná 13, 080 01  Prešov, počas stránkových hodín Po-Pia od 7.30 do 12.00 hod. a 13.00 do 14.30 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu je potrebné uplatniť písomne na uvedenej adrese alebo elektronicky na adrese tarabcak@centrum.sk