Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KUHO - mix. spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Topoľová 3249/2 / 0, 96001 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00652423
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu: Mostná 62, 94901 Nitra
Kotakt na správcu : 0908134388, veronika.vargova.skp@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 7K/8/2022 S1668
Spisová značka súdneho spisu : 7K/8/2022
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Veronika Vargová, správca úpadcu KUHO – mix. spol. s r.o., IČO: 00 652 423, so sídlom Topoľová 3249/2, 960 01 Zvolen, v súlade s § 76 ods. 2 ZKR zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty.

Súpisová zložka majetku č. 1 – Hnuteľná vec

Popis

Náves nákladný Schwarzmuller SPA 3/Z

Rok výroby

2007

Stav opotrebovanosti

Primerane veku

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

1/1

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

3 500,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 2 – Hnuteľná vec

Popis

Náves nákladný Schwarzmuller SPA 3/Z

Rok výroby

2007

Stav opotrebovanosti

Primerane veku

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

1/1

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

3 500,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 3 – Hnuteľná vec

Popis

Náves nákladný Schwarzmuller SPA 3/Z

Rok výroby

2008

Stav opotrebovanosti

Primerane veku

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

1/1

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

3 500,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 4 – Hnuteľná vec

Popis

Renault Trafic

Rok výroby

2006

Stav opotrebovanosti

Primerane veku

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

1/1

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

1 000,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 5 – Hnuteľná vec

Popis

Volkswagen Passat

Rok výroby

2006

Stav opotrebovanosti

Primerane veku

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

1/1

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

1 000,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 6 – Hnuteľná vec

Popis

Nádrž AD-Blue

Rok výroby

-

Stav opotrebovanosti

Primerane veku

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

1/1

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

2 000,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 7 – Hnuteľná vec

Popis

Mercedes Benz E 220

Rok výroby

2011

Stav opotrebovanosti

Primerane veku

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

1/1

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

4 000,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 8 – Hnuteľná vec

Popis

Škoda ROOMSTER

Rok výroby

2014

Stav opotrebovanosti

Primerane veku

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

1/1

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

3 000,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 9 – Hnuteľná vec

Popis

Súbor kancelárskeho zariadenia

Rok výroby

-

Stav opotrebovanosti

Primerane veku

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

1/1

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

1 000,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 10 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

100 000,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie pôžičky

Mena

EURO

Dlžník

Ing. Ľubomír Honíšek, Sielnica č. 450, 962 31 Sielnica

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

100 000,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 11 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

531,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie pôžičky

Mena

EURO

Dlžník

Ing. Ľubomír Honíšek, Sielnica č. 450, 962 31 Sielnica

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

531,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 12 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

17 500,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie pôžičky

Mena

EURO

Dlžník

Ing. Ľubomír Honíšek, Sielnica č. 450, 962 31 Sielnica

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

17 500,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 13 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

75 000,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie pôžičky

Mena

EURO

Dlžník

Ing. Ľubomír Honíšek, Sielnica č. 450, 962 31 Sielnica

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

75 000,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 14 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

100 000,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie pôžičky

Mena

EURO

Dlžník

Ing. Ján Kubásek, Slnečná 17, 960 01 Zvolen

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

100 000,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 15 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

18 500,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie pôžičky

Mena

EURO

Dlžník

Ing. Ján Kubásek, Slnečná 17, 960 01 Zvolen

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

18 500,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 16 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

1 000,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 181376)

Mena

EURO

Dlžník

AXUREAL s.r.o., Streženice 36, 020 01 Púchov

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

1 000,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 17 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

264,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210513)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

264,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 18 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

2 700,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210473)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

2 700,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 19 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

2 000,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210477)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

2 000,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 20 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

30,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210514)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

30,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 21 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

924,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210517)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

924,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 22 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

1 183,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210518)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

1 183,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 23 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

766,80 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210516)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

766,80 EUR

Súpisová zložka majetku č. 24 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

900,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210515)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

900,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 25 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

955,20 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210519)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

955,20 EUR

Súpisová zložka majetku č. 26 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

728,37 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210504)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

728,37 EUR

Súpisová zložka majetku č. 27 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

1 551,96 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210520)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

1 551,96 EUR

Súpisová zložka majetku č. 28 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

1 183,20 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210496)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

1 183,20 EUR

Súpisová zložka majetku č. 29 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

1 080,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210503)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

1 080,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 30 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

888,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210505)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

888,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 31 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

1 572,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210511)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

1 572,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 32– Peňažná pohľadávka

Celková suma

1 135,20 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210500)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

1 135,20 EUR

Súpisová zložka majetku č. 33 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

888,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210497)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

888,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 34 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

928,80 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210501)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

928,80 EUR

Súpisová zložka majetku č. 35 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

1 044,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210512)

Mena

EURO

Dlžník

C.S. Cargo Slovakia, a.s., Mliekarenská 10, Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

1 044,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 36 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

288,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210484)

Mena

EURO

Dlžník

DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266,91311 Veľké Bierovce

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

288,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 37 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

252,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210489)

Mena

EURO

Dlžník

DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266,91311 Veľké Bierovce

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

252,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 38 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

336,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210460)

Mena

EURO

Dlžník

DELTA NZ TRANS s.r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

336,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 39 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

25,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 180955)

Mena

EURO

Dlžník

FERCAM AUSTRIAGMBH, MOESLBICHL 78, 6250 Kundl

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

25,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 40 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

80,75 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 180242)

Mena

EURO

Dlžník

HAEUPL SPED. GESMBH, Langwiesen 22, 4209 Engerwitzdorf

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

80,75 EUR

Súpisová zložka majetku č. 41 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

450,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210447)

Mena

EURO

Dlžník

HAWA Freight GmbH, W i l hei m - Leonhar d- str .16,77694Kehl 

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

450,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 42 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

140,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 171194)

Mena

EURO

Dlžník

ITT Nitra s.r.o., Novozámocká 20, 949 05 Nitra I

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

140,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 43 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

5,10 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 170595)

Mena

EURO

Dlžník

Krause - Transporte KG, Podelwitzer Strasse 73, 04356 Leipzig

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

5,10 EUR

Súpisová zložka majetku č. 44 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

643,12 EUR

Právny dôvod vzniku

Úhrada záväzku a jeho refakturácia (Faktúra č. 180388)

Mena

EURO

Dlžník

KUHO - MK s. r. o., Na Štepnici 1379/1, 96001 Zvolen

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

643,12 EUR

Súpisová zložka majetku č. 45 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

2 044,45 EUR

Právny dôvod vzniku

Úhrada záväzku a jeho refakturácia (Faktúra č. 180387)

Mena

EURO

Dlžník

KUHO - MK s. r. o., Na Štepnici 1379/1, 96001 Zvolen

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

2 044,45 EUR

Súpisová zložka majetku č. 46 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

157,90 EUR

Právny dôvod vzniku

Úhrada záväzku a jeho refakturácia (Faktúra č. 180465)

Mena

EURO

Dlžník

KUHO - MK s. r. o., Na Štepnici 1379/1, 96001 Zvolen

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

157,90 EUR

Súpisová zložka majetku č. 47 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

38,34 EUR

Právny dôvod vzniku

Úhrada záväzku a jeho refakturácia (Faktúra č. 180512)

Mena

EURO

Dlžník

KUHO - MK s. r. o., Na Štepnici 1379/1, 96001 Zvolen

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

38,34 EUR

Súpisová zložka majetku č. 48 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

260,31 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 162123)

Mena

EURO

Dlžník

LIGNUM MDV PLUS s.r.o., Streženice 36, 02001 Streženice

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

260,31 EUR

Súpisová zložka majetku č. 49 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

2 047,71 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 170358)

Mena

EURO

Dlžník

LIGNUM MDV PLUS s.r.o., Streženice 36, 02001 Streženice

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

2 047,71 EUR

Súpisová zložka majetku č. 50 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

960,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 181378)

Mena

EURO

Dlžník

LIGNUM MDV PLUS s.r.o., Streženice 36, 02001 Streženice

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

960,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 51 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

1 248,73 EUR

Právny dôvod vzniku

Prenájom kancelárie (Faktúra č. 171652ň

Mena

EURO

Dlžník

PIES SK. s.r.o., Na Štepnici 1, 96001 Zvolen

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

1 248,73 EUR

Súpisová zložka majetku č. 52 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

228,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210480)

Mena

EURO

Dlžník

SEGGA, s.r.o., Klincová 37/B, 8210 Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

228,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 53 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

192,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 210483)

Mena

EURO

Dlžník

SEGGA, s.r.o., Klincová 37/B, 8210 Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

192,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 54 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

1 188,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 200319)

Mena

EURO

Dlžník

Spedition P &P, s.r.o., Zlatoveská 27, Trenčín

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

1 188,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 55 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

948,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Poskytnutie služby (Faktúra č. 171464)

Mena

EURO

Dlžník

TRANSCO SLOVAKIA, s.r.o., Kopčianska 94/A, 85203 Bratislava

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

948,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 56 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

5 155,63 EUR

Právny dôvod vzniku

Uhradenie záväzku a jeho refakturácia (Faktúra č. 210522)

Mena

EURO

Dlžník

RED FOX s.r.o., Topoľová 3249/2, 960 01 Zvolen

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

5 155,63 EUR

Súpisová zložka majetku č. 57 – Peňažná pohľadávka

Číslo účtu

5177024334/0900

Zostatková suma

165,00 EUR

Mena

EURO

Banka

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

165,00 EUR

Súpisová zložka majetku č. 58 – Peňažná pohľadávka

Číslo účtu

20339492283/0800

Zostatková suma

11,54 EUR

Mena

EURO

Banka

Česká spořitelna, a.s.

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

11,54 EUR

Súpisová zložka majetku č. 59 – Peňažná pohľadávka

Celková suma

12 500,00 EUR

Právny dôvod vzniku

Zmluvná pokuta v zmysle ust. § 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mena

EURO

Dlžník

Ing. Ľubomír Honíšek, Sielnica č. 450, 962 31 Sielnica

Deň zápisu majetku

08.06.2022

Dôvod zapísania majetku

§ 76 ZKR

Deň vylúčenia majetku

-

Dôvod vylúčenia majetku

-

Súpisová hodnota

12 500,00 EUR

Súpis všeobecnej podstaty bol vyhotovený dňa 08.06.2022.

V Nitre, dňa 09.06.2022

Mgr. Veronika Vargová, správca