Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Szabóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Komárňanská 202/36, 93201 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1978
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu: Veterná 43, 93101 Šamorín
Kotakt na správcu : office@dedakak.com , +421 915 550 003
Spisová značka správcovského spisu : 36OdK/110/2022 S1663
Spisová značka súdneho spisu : 36OdK/110/2022
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Nikoleta Zajko, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka :  Andrea Szabóová, narodená 05.03.1978, trvale bytom Komárňanská 202/36, 932 01 Veľký Meder, podnikajúceho pod obchodným menom Andrea Szabóová, IČO: 50 511 912, s miestom podnikania Komárňanská 202/36, 932 01 Veľký Meder, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.01.2019, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 36OdK/110/2022, týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Číslo účtu/ IBAN: SK71 1100 0000 0029 4805 0677, vedený v Tatra banka, a.s.

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur

Doplňujúce údaje (poznámka): Andrea Szabóová, kaucia popretia pohľadávky 36OdK/110/2022

V Šamoríne, dňa 02.06.2022

JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca