Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045638
Súdny exekútor: JUDr. Alexandra Cicuttová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Hollého
Orientačné/súpisné číslo: 23
Názov obce: Piešťany
PSČ: 92101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 033/7429005
Orientačné/súpisné číslo: exekutor@exekutor-piestany.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Jozef Floriš
IČO/Dátum narodenia: 01.02.1971
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Trhová
Orientačné/súpisné číslo: 3
Názov obce: Trnava
PSČ: 91701
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 406EX 164/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 406EX 164/22 vedenom na základe vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie č. 2011944017 zo dňa 02.12.2020, vydaného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. a č. 2111830017 zo dňa 02.09.2021, vydaného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. a č. 2211000913 zo dňa 04.01.2022, vydaného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. , ktorým sa ukladá povinnému: Floriš Jozef, štátny občan SR, Trhová 3, Trnava, IČO: 34422960, nar.: 01.02.1971, zaplatiť 1.187,13 € s prísl. oprávnenému: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. OPR, Panónska cesta 2, Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35937874, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.