Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045808
Súdny exekútor: JUDr. Július Rosina
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Stummerova
Orientačné/súpisné číslo: 1553
Názov obce: Topoľčany
PSČ: 95501
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0911695798
Orientačné/súpisné číslo: urad.rosina@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Júlia Petrenčíková
IČO/Dátum narodenia: 19.02.1990
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: (hlásený pobyt bezdomovca), Levice
Orientačné/súpisné číslo: 1
Názov obce: Levice
PSČ: 934 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: EX 97/2022
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 29Ek/172/2022, oprávnený: Prima banka Slovensko, a.s. - IČO: 31575951, povinný: Júlia Petrenčíková, nar. 19.02.1990, exekučný titul č. 17C/86/2015 zo dňa 29.09.2015 vydaného Okresným súdom Bratislava II, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.