Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
  • Podanie:
  • Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • S002323
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: kbpš Púchov
Sídlo: Továrenská, 1663 1663, 02001 Púchov
IČO: 42281598
SID:
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2019
prijate v roku: 2020
Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (EUR) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 b) podpora a rozvoj športu 3833,07 materiálne zabezpečenie
2 b) podpora a rozvoj športu 674,01 organizovanie pretekov
3 b) podpora a rozvoj športu 94,5 štartovné a cestovné
Spolu: 4601.58