Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POTRUBIE, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mládežnícka 2, 04015 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36175421
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu: Čajakova 5, 04001 Košice
Kotakt na správcu : 0901701906, t.szalontay@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 30K/10/2020 S1717
Spisová značka súdneho spisu : 30K/10/2020
Druh podania : Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 30K/10/2020 zo dňa 30.06.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok navrhovateľa – dlžníka POTRUBIE, a.s., Mládežnícka 2, 040 15 Košice, IČO: 36 175 421. Do funkcie správcu majetku úpadcu bol ustanovený JUDr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Čajakova 5, 040 01 Košice (predtým Pražská 4, 040 11 Košice), zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod značkou S1717. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 129/2021 dňa 07.07.2021, K032449.

V obchodnom vestníku č. 169/2021 dňa 02.09.2021 bol zverejnený súpis všeobecnej podstaty. Týmto oznamujem, že nižšie uvedenej súpisovej zložke majetku, ktorá bola zverejnená v súpise všeobecnej podstaty sa zmenila súpisová hodnota a to na základe vyhotoveného znaleckého posudku. Aktuálna súpisová hodnota je uvedená nižšie.

Súpisová zložka majetku: stavba

Popis stavby : radová garáž

Štát: SR

Okres : Košice IV

Obec: Košice - Juh

Katastrálne územie: Južné Mesto

Ulica: Ostravská

LV č.: 12006

Číslo vchodu: -

Súpisné číslo : 1842

Na parcele : 3698/196

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 26.800 €

Dôvod zapísania do súpisu: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Dátum zapísania do súpisu: 27.08.2021

Poznámka o spornom zápise: -

Majetok tretej osoby: -

Správca navyše uvádza, že k tejto súpisovej zložke je na LV č. 12006 evidované záložné právo v prospech veriteľa Mesto Košice. Tento veriteľ však v základnej prihlasovacej lehote zabezpečovacie právo prihláškou neuplatnil, preto sa na jeho zabezpečovacie právo v súlade s ust. § 28 ods. 4 ZKR neprihliada a toto záložné právo speňažením majetku v konkurze zanikne v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR. Pozemok pod stavbou patrí Mestu Košice.

V Košiciach, 09.06.2022

Mgr. Tomáš Szalontay, správca