Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045670
Súdny exekútor: JUDr. Eva Šajánková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Ružová
Orientačné/súpisné číslo: 63/5
Názov obce: Skalica
PSČ: 90901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0908789930
Orientačné/súpisné číslo: marecek@eusenica.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Patrik Divinec
IČO/Dátum narodenia: 14.04.1986
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Horné Zelenice
Orientačné/súpisné číslo: 90
Názov obce: Horné Zelenice
PSČ: 92052
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 386EX 206/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 386EX 206/22, oprávnený: Fidotrans s.r.o., Mukačevská 15, 080 01 Prešov, IČO: 53651375, zast. JUDr. Ján Luterán, advokát, Sabinovská 52, 080 01 Prešov, IČO: 43841996, povinný: Patrik Divinec, Horné Zelenice 90, Horné Zelenice, nar.: 14.04.1986, exekučný titul na peňažné plnenie platobného rozkazu č. 23Up/1971/2021 zo dňa 20.12.2021 vydaného Okresným súdom Banská Bystrica, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku