Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Černická Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Jablonec 19, 90086 Jablonec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1975
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu: Hurbanovo nám. 5, 81103 Bratislava
Kotakt na správcu : akblaha@gmail.com, 02/541 319 97
Spisová značka správcovského spisu : 27OdK/29/2022 S105
Spisová značka súdneho spisu : 27OdK/29/2022
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Podľa § 167l ods. 3 ZoKR správca oznamuje doručenie prihlášok pohľadávok a zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok, veriteľa : KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o. Československé armády 954/7 Hradec Králové, 500 03 Česká republika, IČO : 24785199. Prihlášky nezabezpečených pohľadávok v poradí iná pohľadávka boli správcovi doručené 9.6.2022, teda po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Správca zapísal pohľadávky do zoznamu pohľadávok 9.6.2022.

Označenie pohľadávok :

1, istina : 1584,81 €, úroky : 1569,27 €, úroky z omeškania : 456,43 €,  celková suma : 3610,28 €

2, istina : 382,46 €, úroky : 280,98 €, úroky z omeškania : 68,84 €,  celková suma : 732,28 €

3, istina : 971, €, úroky z omeškania : 174,82 €, náklady z uplatnenia : 151,50 €,  celková suma : 1297,52 €