Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045756
Súdny exekútor: JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Blahova
Orientačné/súpisné číslo: 13
Názov obce: Skalica
PSČ: 90901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 034/2812621
Orientačné/súpisné číslo: zuzana.dobrodenkova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Jozef Pátek
IČO/Dátum narodenia: 12.03.1960
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Ružindol
Orientačné/súpisné číslo: 234
Názov obce: Ružindol
PSČ: 919 61
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 26EX 50258/19
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 26EX 50258/19 (pôvodne 143EX 258/19 u JUDr. Blanky Ružekovej) oprávnený: Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 35831154 V zastúpení: JUDr. Ján Šoltés Mýtna 48, 811 07, Bratislava-Staré Mesto ,povinný: Jozef Pátek, Ružindol 234, 919 61 Ružindol, nar.: 12.03.1960 vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie rozhodnutie súdu č.21Csp/121/2017 zo dňa 22.08.2018, vykonateľný 16.10.2018 (Exekučný titul priznáva nárok zo spotrebiteľskej zmluvy.), ktorý vydal Okresný súd Trnava, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.