Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smolejová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Banícka 809/2, 05801 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1979
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu: Lipová 1441/7, 05952 Veľká Lomnica
Kotakt na správcu : skp.dlugosova@gmail.com, 0903/105 718
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/206/2022 S1998
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/206/2022
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 07.06.2022, sp. zn. 3OdK/206/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Eva Smolejová, nar. 26.12.1979, bytom: Banícka 809/2, 058 01 Poprad. Rovnakým uznesením bola do funkcie správcu ustanovená Mgr. Ivana Dlugošová, správca so sídlom kancelárie Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, zn. správcu: S1998.

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. týmto správca majetku dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, počas pracovných dní, v čase od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod..

Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailovej adresy skp.dlugosova@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0903 105 718.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 09.06.2022

Mgr. Ivana Dlugošová, správca