Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045905
Súdny exekútor: JUDr. Ján Sokol
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Jantárová
Orientačné/súpisné číslo: 30
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 055-6780565,
Orientačné/súpisné číslo: exe.jansokol@post.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ján Čornej
IČO/Dátum narodenia: 43232302
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Lúčky
Orientačné/súpisné číslo: 96/
Názov obce: Lúčky
PSČ: 07234
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 267EX 213/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 267EX 213/22 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.22Cb/269/2015 zo dňa 12.01.2016, vykonateľný 23.04.2016, ktorý vydal Okresný súd Michalovce a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122256416, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.03.2022 proti povinnému: Ján Čornej, Lúčky /96, Lúčky, IČO 43232302, nar. 11.09.1979 v prospech oprávneného: Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30845572 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.