Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045779
Súdny exekútor: JUDr. Mária Hlaváčová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Hlavné námestie
Orientačné/súpisné číslo: 34
Názov obce: Kežmarok
PSČ: 06001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 052/ 46 81 141
Orientačné/súpisné číslo: maria.hlavacova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: MASKER s. r. o.
IČO/Dátum narodenia: 46971556
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: -
Orientačné/súpisné číslo: 16
Názov obce: Brezovka
PSČ: 08611
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 55Ex4/2019
Druh podania: Upovedomenie_o_zastaveni_exekucie
V zmysle ust. § 61n odst. 6 zákona NR SR č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o dôvod na zastavenie exekúcie exekútorom podľa odseku 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia, to neplatí ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra.