Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045630
Súdny exekútor: JUDr. Mária Hlaváčová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Hlavné námestie
Orientačné/súpisné číslo: 34
Názov obce: Kežmarok
PSČ: 06001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 052/ 46 81 141
Orientačné/súpisné číslo: maria.hlavacova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Mikuláš Harabin
IČO/Dátum narodenia: 11.08.1979
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Veľká Lomnica
Orientačné/súpisné číslo: -
Názov obce: Veľká Lomnica
PSČ: 059 52
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 55EX 1383/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Oznámenie o upovedomení o začatí exekúcie V exekučnej veci číslo 55EX 1383/21 oprávnený: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava-Petržalka, IČO: 35724803, DIČ: 2020228320 v zast: Remedium Legal, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 53255739 povinný: Mikuláš Harabin, 059 52 Veľká Lomnica, nar. 11.08.1979 exekučný titul: rozhodnutie súdu č.3Ro/52/2014 zo dňa 19.05.2014, ktorý vydal Okresný súd Kežmarok súdnej exekútorke sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.