Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045649
Súdny exekútor: JUDr. Lucia Ulianková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Námestie SNP
Orientačné/súpisné číslo: 30
Názov obce: Zvolen
PSČ: 960 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0455321155
Orientačné/súpisné číslo: uliankova@uliankova.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Monika Lísalová
IČO/Dátum narodenia: 03.09.1974
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika
Orientačné/súpisné číslo: 1
Názov obce: Brezno
PSČ: 977 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 325EX 211/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 325EX 211/22 vedenom proti povinnému: Monika Lísalová, nar. 03.09.1974, Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno sa súdnemu exekútorovi napriek vykonanému šetreniu nepodarilo povinnému doručiť Upovedomenie o začatí exekúcie do troch mesiacov od začatia exekúcie. V súlade s § 61b ods. 3 Exekučného poriadku sa Upovedomenie o začatí exekúcie doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.