Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045931
Súdny exekútor: JUDr. Lucia Baničová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: B.S. Timravy
Orientačné/súpisné číslo: 1
Názov obce: Trnava
PSČ: 917 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905851730
Orientačné/súpisné číslo: lucia.banicova@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Nikolas Zeman
IČO/Dátum narodenia: 08.10.1991
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: -
Orientačné/súpisné číslo: 74
Názov obce: Jablonica
PSČ: 90632
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 382EX 181/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 382EX 181/22, oprávnený: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., povinný: Nikolas Zeman, nar. 08.10.1991, exekučný titul č. 2108041313 zo dňa 21.05.2021 vydaného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a č. 2208000513 zo dňa 04.01.2022 vydaného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.