Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045749
Súdny exekútor: JUDr. Jozef Augustín
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Moyzesova
Orientačné/súpisné číslo: 923/49
Názov obce: Žilina
PSČ: 010 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0944718990
Orientačné/súpisné číslo: jozef.augustin@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ján Figura
IČO/Dátum narodenia: 01.07.1976
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Horná Kružná
Orientačné/súpisné číslo: 2729/11
Názov obce: Vrútky
PSČ: 038 61
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 384EX 234/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 384EX 234/21 oprávnený: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2 , Bratislava-Staré Mesto, IČO: 45684618, zast. Jakubčák, advokátska kancelária, s.r.o., Michalská 14, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47255706 proti povinnému Ján Figura, občan SR, Horná Kružná 2729/11, Vrútky, IČO: 37136020, nar.: 01.07.1976, exekučný titul: č. 15Csp/235/2017 zo dňa 08.01.2018 vydaného Okresným súdom Martin sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa§61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.