Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045685
Súdny exekútor: JUDr. Michal Bulko
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Nám. sv. Egídia
Orientačné/súpisné číslo: 95
Názov obce: Poprad
PSČ: 05801
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 052/7723448
Orientačné/súpisné číslo: michal.bulko@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ladislav Revák
IČO/Dátum narodenia: 06.02.1977
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Miková
Orientačné/súpisné číslo: 137
Názov obce: Miková
PSČ: 09024
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 251EX 278/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 251EX 278/22 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.22Up/1677/2021 zo dňa 18.11.2021, vykonateľný 14.12.2021, ktorý vydal Okresný súd Banská Bystrica a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122261212, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.03.2022 proti povinnému: Ladislav Revák, Miková 137, Miková, nar. 06.02.1977 v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava-Petržalka, IČO: 35724803 zast. Remedium Legal,s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava-Petržalka, IČO: 53255739 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.