Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Števove Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mesto Detva ., 96212 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1968
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu: Cikkerova 5, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : holubekm@gmail.com, 048 / 472 35 24
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/190/2022 S1253
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/190/2022
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu vedeného vo vyššie uvedenom konaní je možné nahliadať v kancelárii správcu: Ing. Marián Holúbek, správca, Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica, a to v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo emailom na holubekm@gmail.com.

 V Banskej Bystrici, dňa 02.06.2022

Ing. Marián Holúbek, správca