Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozič Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Konventná 621 / 3, 81103 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1961
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Vároši
Sídlo správcu: Blumentálska 21, 81107 Bratislava
Kotakt na správcu : varosi@varosi.sk
Spisová značka správcovského spisu : 33OdK/226/2021 S398
Spisová značka súdneho spisu : 33OdK/226/2021
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Vároši, správca dlžníka: Branislav Kozič, nar.: 06.01.1961, Konventná 621/3, 811 03 Bratislava, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu dlžníka vedeného pred Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 33OdK/226/2021 S398 nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Blumentálska 21, 811 07 Bratislava, a to v pracovných dňoch v úradných hodinách: pondelok až piatok od 09:00 hod. do 15:00 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 918 176 285 alebo prostredníctvom e-mailu na: varosi@varosi.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

JUDr. Peter Vároši, správca