Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045767
Súdny exekútor: Mgr. Eduard Biro
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Žižkova
Orientačné/súpisné číslo: 6
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 055/678 07 57
Orientačné/súpisné číslo: eduard.biro@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Roman Horváth
IČO/Dátum narodenia: 18.08.1988
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Študentská
Orientačné/súpisné číslo: 270/13
Názov obce: Košice-Sever
PSČ: 04001
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 214EX 24/19
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 214EX 24/19 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.1843782317 zo dňa 09.07.2018, vykonateľný 22.10.2018, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6119206341, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.01.2019 proti povinnému: Roman Horváth, Študentská 13/270, Košice-Sever, nar. 18.08.1988 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - Petržalka, IČO: 35937874, DIČ: 2022027040 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.