Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045895
Súdny exekútor: JUDr. Július Rosina
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Stummerova
Orientačné/súpisné číslo: 1553
Názov obce: Topoľčany
PSČ: 95501
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0911695798
Orientačné/súpisné číslo: urad.rosina@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Béla Dienes
IČO/Dátum narodenia: 25.08.1958
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Kamenica nad Hronom
Orientačné/súpisné číslo: 226
Názov obce: Kamenica nad Hronom
PSČ: 943 65
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: EX 686/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 54Ek/1501/2021, oprávnený: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - IČO: 35937874, povinný: Béla Dienes, nar. 25.08.1958, exekučný titul č. 2007392517 zo dňa 15.09.2020 vydaného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.