Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 92/2022
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 13.5.2022
 • Značka:
 • K028184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Haluška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Harmanec 8, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1978
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu: J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen
Kotakt na správcu : 0904320100, natalia.milanova@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 7OdK/108/2022 S1646
Spisová značka súdneho spisu : 7OdK/108/2022
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej podstaty dlžníka Dušan Haluška, nar. 01.09.1978, trvale bytom Harmanec 8, 976 03 Harmanec, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 7OdK/108/2022, týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú.: IBAN: SK16 8360 5207 0042 0622 7276. V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5, 7 a 19 ZKR:

 

§ 167l  

(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.

 

§ 32

(3) Pohľadávku možno poprieť

 1. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
 2. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.

 

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

 

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

 1. bolo podané na predpísanom tlačive a
 2. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

 

(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. 

 

                                                                                                                             Mgr. Natália Miľanová, správca