Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jašek Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Veľké Kozmálovce 1, 93521 Veľké Kozmálovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1970
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu: Hadovská cesta 870, 94501 Komárno
Kotakt na správcu : pinter@akpinter.sk, 0905 661 269
Spisová značka správcovského spisu : 31OdK/87/2022 S293
Spisová značka súdneho spisu : 31OdK/87/2022
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Pintér správca dlžníka Ján Jašek, narodený 12.04.1970, bytom 935 21 Veľké Kozmálovce, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,00 EUR pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je v VÚB, a.s., IBAN SK69 0200 0000 0040 0407 6158. Kaucia sa platí vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia, doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods.7 písm. a) musí byť podané na predpísanom tlačive.