Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Lapinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nad plážou 6873/8, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1972
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu: Trhová 1, 960 01 Zvolen
Kotakt na správcu : flider@flider.sk
Spisová značka správcovského spisu : 6OdK/68/2022 S1492
Spisová značka súdneho spisu : 6OdK/68/2022
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

                                 Súpis majetku konkurznej podstaty

 

 

Všeobecná podstata:

 

Správca nezistil, ku dňu vyhotovenia tohto súpisu, žiadny majetok podliehajúci konkurzu.

 

 

            Vo Zvolene, dňa 09. 05. 2022.                                      JUDr. Vladimír Flíder 

                                                                                                             správca