Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačo Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Stráne pod Tatrami 155, 05976 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1984
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu: Námestie Slobody 2, 06601 Humenné
Kotakt na správcu : judrtekel.spravca@gmail.com, 0908/620 777
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/400/2021 S1776
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/400/2021
Druh podania : Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, správca dlžníka JJán Bačo, nar. 15.05.1984, Stráne pod Tatrami 155, 059 76 Stráne pod Tatrami, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR (druhá veta) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku všeobecnej konkurznej podstaty. 

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca