Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028007
Spisová značka: 32K/8/2022
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CERUM PRODUCTION s.r.o., so sídlom: Hraničná 770/2, 040 17 Košice, IČO: 44 448 082, zast. advokátom JUDr. Matúšom Králikom, PhD., so sídlom: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
Rozhodnutie: Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: CERUM PRODUCTION s.r.o., so sídlom: Hraničná 770/2, 040 17 Košice, IČO: 44 448 082.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra (§ 14 ZKR).
Autor
Okresný súd Košice I dňa 9.5.2022
JUDr. Slávka Garančovská,
Dlžník
Názov : CERUM PRODUCTION s.r.o.
IČO : 44448082
Adresa : Hraničná 770/2, Košice 04017 Slovenská republika
Subjekt konania
Názov : CERUM PRODUCTION s.r.o.
IČO : 44448082
Adresa : Hraničná 770/2, Košice 04017 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : CERUM PRODUCTION s.r.o.
IČO : 44448082
Adresa : Hraničná 770/2, Košice 04017 Slovenská republika
Názov : CERUM PRODUCTION s.r.o.
IČO : 44448082
Adresa : Hraničná 770/2, Košice 04017 Slovenská republika