Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 92/2022
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 13.5.2022
 • Značka:
 • K028104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Oršulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dlhá ulica 368/24, 97101 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1959
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Kotakt na správcu : 032/6513811
Spisová značka správcovského spisu : 38OdK/413/2020 s106
Spisová značka súdneho spisu : 38OdK/413/2020
Druh podania : Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU MAJETKU PODSTÁT

Všeobecná podstata

 

(evidovaný v súlade s ustanovením § 76 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov, ustanovením § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 665/2005 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov)

 

Správca:        JUDr. Danica Birošová

                        Piaristická 46

                        91101 Trenčín

 

Úpadca:         Zdenka Oršuľová , rod.Duchoňová

                       narodená: 20.09.1959

                       Dlhá ulica 368/24

 1. 01 Prievidza

 

 

 

3 . Iná majetková hodnota

 

Popis :  pohľadávka : dlžník  / Slovenská republika , Švéniho 5 , 971 01 Prievidza

 

 

 

Právny dôvod vzniku: Iná majetková hodnota deklarovaná úpadcom v konaní o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu .

 

Dátum zapísania do súpisu: 28.04.2022

 

 

Celková suma: 808.790,47 €

Mena: Euro

Hodnota: 808.790,47 €

 

     

 

 

 

 1. Iná majetková hodnota

 

Popis :  pohľadávka : dlžník  / PhDr. Ján Gebrlin , Golfová 9 , 971 01 Prievidza

 

 

Právny dôvod vzniku: Iná majetková hodnota deklarovaná úpadcom v konaní o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu .

 

Dátum zapísania do súpisu: 28.04.2022

 

 

Celková suma: 223.510,47 €

Mena: Euro

Hodnota: 223.510,47- €

 

     

 

 

 

V Trenčíne, dňa 28.04.2022                                                                                                                        JUDr. Danica Birošová, správca