Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035826
Súdny exekútor: JUDr. Hana Cibulková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Opletalova
Orientačné/súpisné číslo: 96
Názov obce: Bratislava
PSČ: 84107
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 02-6436 0245
Orientačné/súpisné číslo: hana.cibulkova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Zuzana Elišková
IČO/Dátum narodenia: 11.08.1983
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Bzovícka
Orientačné/súpisné číslo: 3173/24
Názov obce: Bratislava
PSČ: 851 07
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 318EX 69/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 318EX 69/22, oprávneného: Inkasáreň s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35777974, zast. Mgr. Zuzana Bírová, advokát, Americká 2, 831 02 Bratislava, IČO: 30849837, proti povinnému: Zuzana Elišková, Bzovícka 3173/24, 851 07 Bratislava, nar. 11.08.1983, na základe exekučného titulu - rozhodnutie súdu č.k. 6Csp/200/2020, ktorý vydal Okresný súd Bratislava V dňa 28.06.2021, rozhodnutie súdu č.k. 6Csp/200/2020, ktorý vydal Okresný súd Bratislava V dňa 27.09.2021 a poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122226424, ktoré vydal: Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.02.2022, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie. Preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručuje podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.