Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X036097
Súdny exekútor: JUDr. Peter Balaško
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Komárňanská
Orientačné/súpisné číslo: 100
Názov obce: Hurbanovo
PSČ: 94701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0948066888
Orientačné/súpisné číslo: euhurbanovo@euhurbanovo.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Štefan Šindler
IČO/Dátum narodenia: 09.06.1962
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Železničná
Orientačné/súpisné číslo: 38
Názov obce: Šurany
PSČ: 94201
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 394EX 278/2022
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní vedenom pod sp. zn. 394EX 278/2022 v neprospech povinného Štefan Šindler, Železničná 38, 94201 Šurany, nar. 09.06.1962, bolo vydané upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré sa povinnému nepodarilo doručiť do troch mesiacov od začatia exekúcie, a preto sa v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku upovedomenie o začatí exekúcie doručuje zverejnením v Obchodnom vestníku.Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.