Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035980
Súdny exekútor: Mgr. Ing. Stanislav Sklenář
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Teplická
Orientačné/súpisné číslo: 53
Názov obce: Piešťany
PSČ: 92101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905 203 773
Orientačné/súpisné číslo: stanislav.sklenar@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Jakub Daniel
IČO/Dátum narodenia: 12.08.1994
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Kopčany
Orientačné/súpisné číslo: 0
Názov obce: Kopčany
PSČ: 90848
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 148EX 92/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 148EX 92/21 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.9Up/713/2020 zo dňa 22.05.2020, vykonateľný 19.06.2020, ktorý vydal Okresný súd Banská Bystrica a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121219395, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.02.2021 proti povinnému: Jakub Daniel, Kopčany 0, Kopčany, nar. 12.08.1994 v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 0/5, 851 02 Bratislava-Petržalka, IČO: 35724803 zast. Remedium Legal, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 53255739 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61 b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.