Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035937
Súdny exekútor: JUDr. Miroslava Poláková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Hurbanova
Orientačné/súpisné číslo: 643/22
Názov obce: Myjava
PSČ: 90701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 034/621 6452, 0945 462 453
Orientačné/súpisné číslo: miroslava.polakova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Peter Obžera
IČO/Dátum narodenia: 15.08.1992
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Mesto Nováky
Orientačné/súpisné číslo: 0
Názov obce: Nováky
PSČ: 97271
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 335EX 67/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 335EX 67/22 vykonávanom na základe exekučného titulu Výkaz nedoplatkov č.2190009902 zo dňa 27.07.2021, vykonateľný 28.09.2021, ktorý vydal Union zdravotná poisťovňa, a.s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122218170, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.02.2022 proti povinnému: Peter Obžera, Mesto Nováky 0, Nováky, nar. 15.08.1992 v prospech oprávneného: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.